top of page
הירשם

יום בשבוע

תאריך

00

מקומות פנויים

00:00-00:00

הירשם

יום בשבוע

תאריך

00

מקומות

00:00-00:00

הירשם

יום בשבוע

תאריך

00

מקומות

00:00-00:00

מארחות כניסה

כאן מחייכים, דואגים למתנדבים שלנו, מקבלים את המתנדבים והספקים בכניסה וגם מבקשים מכל המתנדבים הנפלאים שלא רשומים למשמרת להרשם ללינק למשמרות הבאות

bottom of page